home » voorwaarden

Inhoud:
Algemene leveringsvoorwaarden TOPCLIMBER® 
Herroepingsrecht bij TOPCLIMBER®

Algemene leveringsvoorwaarden TOPCLIMBER®
 
1. Algemeen
1.1: De algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen
       en leveringen van TOPCLIMBER® hierin te noemen  de verkoper
       aan de koper behoudens wijzigingen, welke beide partijen uitdrukkelijk
       schriftelijk zijn overeengekomen.
1.2: Inkoopvoorwaarden van de koper zijn niet van kracht, behoudens indien partijen
       zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Afspraken en toezeggingen,
       al dan niet afwijkend van deze verkoop  voorwaarden, gemaakt door vertegen-
       woordigers of personeel van de  verkoper zijn eerst tegenover de laatst-
       genoemde van kracht, indien hij  deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd.
 
Artikel 2. Aanbiedingen en overeenkomsten
2.1: Alle aanbiedingen en leveringen zijn geheel vrijblijvend en tussentijdse verkoop
       voorbehouden. Indien na 20 dagen na de datum van een offerte een of meer
       kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, ook al  geschiedt dit ten gevolge van 
       voorzienbare omstandigheden, is de verkoper gerechtigd de overeengekomen prijs
       overeenkomstig te verhogen. De koper heeft alsdan niet het recht de order te
       annuleren.
2.3: Hoewel de overeengekomen levertijden zoveel mogelijk in acht zullen worden
       genomen gelden deze niet als fatale termijn in de zin van  de wet en wordt elke
       aansprakelijkheid van de verkoper wegens niet of  vertraagde levering uitgesloten.
       Overschrijding van de levertijd ontheft de verkoper niet van zijn verplichtingen,
       tenzij de order door de koper schriftelijk wordt geannuleerd wegens overschrijding
       van de door koper verplicht nog aan verkoper te stellen redelijke nadere
       levertermijn. Overmacht hoe dan ook ontstaan ontheft verkoper van iedere
       verplichting tot levering.
 
artikel 3. Prijzen:
3.1 Verkoopprijzen incl. 21% BTW
3.2 Onder voorbehoud van prijswijzigingen, type- en zetfouten.
 
artikel 4 Verzending
4.1 Franco huis n.v.t.
4.2 Wijzigingen in uitvoering en levertijd onder voorbehoud.
4.3 Artikelen die verkoper niet op voorraad heeft, waardoor ze speciaal voor de koper 
      besteld zijn, worden als separate order verwerkt. Indien deze separate order
      onder de franco grens valt, worden er verzendkosten in rekening gebracht.
4.4 Indien de koper bij bestelling aangeeft dat back-orders zijn toegestaan en deze 
      deelorder onder de franco grens valt, worden er eveneens verzendkosten in
      rekening gebracht.
 
artikel 5 Minimum orderbedrag
5.1 n.v.t.
 
artikel 6 Verzendkosten
6.1 Indien de koper niet boven de franco grens bestelt, dan is verkoper genoodzaakt
      koper verzendkosten in rekening te brengen: binnen Nederland, het bedrag
      hiervoor is afhankelijk van het gewicht en afmetingen van het (de) pakket(ten).
      Voor België en andere EU landen wordt een toeslag berekend.
6.2 Voor levering op de Waddeneilanden is verkoper genoodzaakt  € 7,50 excl. BTW
      extra verzendkosten in rekening te brengen.
6.3 Voor afwijkende maten, b.v. langer dan 1 meter en gewichten, zoals verzending
      per pallet, worden extra verzendkosten in rekening gebracht
6.4 Komt een pakket bij verkoper retour, dan dient de koper eerst € 10.00 incl. BTW
      binnen Nederland, € 17,50 voor België en € 25,00 in EU per pakket aan verkoper
      over te maken voor een 2e verzending.
 
artikel 7. Rembours:
7.1 n.v.t. 
       
artikele 8 Verzending:
8.1 Verzending geschiedt per postnl of  Merenpost.
8.2 Voor verzending daarbuiten, indien gewenst, wordt € 6,00 excl. BTW extra
      verzendkosten in rekening gebracht.
8.3 Duur transport is afhankelijk van het land, waar geleverd dient te worden.
8.4 Het risico, de kosten en verpakking voor het vervoer van de zaken vanaf het
      magazijn waar de betreffende zaken zijn opgeslagen komt geheel voor rekening
      van de koper. Op verzoek van de koper kunnen wij een transportverzekering
      afsluiten op kosten van de koper.
 
artikel 9 Betaling:
9.1 Alle bestellingen dienen vooruit betaald te worden, tenzij anders overeengekomen. 
9.2 Wil de koper niet onder rembours ontvangen dan kan er vooruit betaald worden.
      Bij vooruitbetaling ontvangt de koper een proforma faktuur per e-mail, welke per
      omgaande betaald dient te worden. De bestelde artikelen worden maximaal 10
      dagen voor de koper in reservering gehouden.
9.3 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de koper.
9.4 Verkoper behoudt zich het recht voor haar leveringen per direct te staken of op
      te  schorten wanneer niet tijdig door de afnemer aan de betalingsverplichtingen
      wordt voldaan of zich andere conflict situaties voordoen.
 
artikel 10 Eigendomsvoorbehoud:
10.1 Verkoper blijft eigenaar van de geleverde goederen zolang de factuur niet volledig
        is voldaan.
10.2 Indien de factuur niet wordt voldaan binnen de laatst gestelde termijn, dan is
        verkoper gerechtigd om haar eigendommen retour te nemen, op kosten van de
        koper.
 
artikel 11 Bestellingen:
11.1 Verkoper is fabrikant van en distributeur voor de Topclimber. 
11.2 Teneinde misverstanden te voorkomen, verzoeken wij de koper vriendelijk om
        bestellingen via de website op te geven. 
11.3  De bestellingen zijn met betaalverplichting!
     
artikel 12 Garantie:
12.1 Garantie wordt enkel verleend op materiaal- en/of fabricagefouten ontstaan bij
        normaal gebruik.
12.2 Garantie vervalt volledig indien het produkt enige sporen van niet deskundig
        gebruik vertoont.
12.3 Indien koper of klant van koper van mening is dat het produkt onder de boven-
        staande garantie valt, dan dient u ons hiervan vooraf op de hoogte te brengen.
12.4 Koper dient het defecte produkt voorzien van een volledige omschrijving en
        aankoopbon op te sturen naar verkoper.
12.5 Verkoper zal in overleg met de betreffende fabrikant bepalen of een produkt
        onder de garantie valt.
12.6 Op het moment dat het produkt onder de garantie valt, dan pas wordt het
        produkt vergoed in de vorm een nieuw product of wordt het gerepareerde
        product teruggezonden op kosten van de koper
12.7 Verzendkosten m.b.t. opsturen van defecte produkten naar verkoper, komen
        volledig ten koste van de  klant.
12.8 Indien het produkt niet onder garantie valt, wordt het artikel, na overleg met
        de koper, vernietigd of retour gezonden op kosten van de koper.
 
artikel 13 Aansprakelijkheid:
13.1 Verkoper kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor, noch verplicht worden
        tot vergoeding van schade van welke aard ook, ontstaan aan of door, onder
        haar beheer geleverde goederen.
 
artikel 14  Ruilen en/of retourneren:
14.1 Produkten kunnen niet geruild en/of geretourneerd worden, mits er sprake is van
        een leveringsfout.
14.2 Uiteraard dient u bij een leveringsfout dit binnen 24 uur te melden, daarna is er
        geen reclame meer mogelijk.
14.3 Alle kosten van retournering zijn voor kosten van de klant
 
artikel 15 Rechtskeuze en forumkeuze
15.1 Alle geschillen die ontstaan tussen verkoper en koper zullen worden berecht en
       beslecht door de Nederlandse rechter in het arrondissement van de vestigings-
       plaats van de verkoper behoudens voor zover enig in Nederland geldend
       dwingend voorschrift uitdrukkelijk anders bepaalt. Op de door deze voorwaarde
       beheerste overeenkomsten is het Nederlands recht geldig. De verkoper behoudt 
       de keuze een geschil aanhangig te maken bij de rechter van de woonplaats van
       koper.
 
Artikel 16 Voorbehoud
16.1: Er kan geen enkel recht worden ontleend aan omschrijving en prijzen, genoemd
        in onze website('s) en folders. 

Herroepingsrecht bij TOPCLIMBER®   
 
1.0: Herroepingrecht 
1.1: De Wet Koop op Afstand bepaalt dat u (koper) het product binnen veertien  
       werkdagen mag terugsturen naar TOPCLIMBER®  (verkoper).
       U dient hiervoor hiervoor een reden te geven.  
 
1.2: topclimber-nederland.nl  moet dan binnen 14 dagen het aankoopbedrag aan u  
       terugbetalen, minus de betaalde vrachtkosten, administratiekosten en    
       eventueel gegeven korting(en).  
 
1.3: De termijn gaat in op het moment waarop u het product besteld of de   
       schriftelijke bevestiging van de koop ontvangt. Wanneer u een dienst koopt,   
       dan gaat de termijn in op de dag waarop de koop is gesloten. 
 
1.4: Het product dient onbeschadigd retour te worden gezonden in de originele   
       verpakking.  
 
1.5: De kosten van het retour zenden zijn voor rekening van de koper.  
 
1.6: Indien koper de goederen retour zendt en deze nog niet betaald zijn, dient
       de koper alsnog de vrachtkosten te voldoen.